12 Tradícií SA

 1. Naše spoločné dobro je prvoradé. Naše osobné uzdravenie závisí od jednoty spoločenstva SA.
 2. Na dosiahnutie cieľa nášho spoločenstva je tu len jedna autorita – milujúci Boh, tak ako sa môže prejaviť vo svedomí celej skupiny. Naši vodcovia sú len dôveryhodnými služobníkmi spoločenstva, ktorí nevládnu.
 3. Jedinou podmienkou členstva v SA je túžba prestať so žiadostivosťou a byť sexuálne triezvy.
 4. Každá skupina by mala byť samostatná, okrem prípadov, ktoré ovplyvňujú aj iné skupiny SA, alebo spoločenstvo SA ako celok.
 5. Každá skupina má len jeden cieľ – prinášať toto posolstvo sexholikovi, ktorý ešte stále trpí.
 6. Skupina SA by sa nikdy nemala hlásiť k nijakému podobnému zariadeniu, ani ho finančne podporovať alebo mu prepožičiavať meno SA, pretože problémy prestíže, peňazí a majetku nás vzďaľujú od nášho prvoradého cieľa.
 7. Každá skupina SA by mala byť úplne sebestačná a odmietať akékoľvek príspevky zvonku.
 8. SA by malo zostať neprofesionálne, ale strediská našich služieb môžu zamestnávať odborníkov.
 9. SA ako také by nikdy nemalo byť organizované, ale môže vytvárať služobné predpisy a výbory, ktoré sú priamo zodpovedné tým, ktorým slúžia.
 10. SA nezaujíma stanovisko k nijakým problémom mimo spoločenstva. Meno SA by sa nikdy nemalo zaťahovať do verejných sporov.
 11. Naše vzťahy k verejnosti sú založené na príťažlivosti programu SA, a nie na reklame. V rozhlase, v televízii a v tlači musíme vždy zachovávať osobnú anonymitu.
 12. Anonymita tvorí duchovnú podstatu všetkých našich tradícií a pripomína nám nadriadenosť princípov nad osobnosťami.