Otestuj sa

 1. Napadlo ti niekedy, že potrebuješ pomoc so svojím sexuálne zameraným myslením a správaním?
 2. Že by ti bolo lepšie, keby si zakaždým „tomu nepodľahol“?
 3. Že sex alebo podnety ťa ovládajú?
 4. Už si niekedy skúšal zastaviť alebo obmedziť robiť to, čo si cítil, že je zlé v tvojom sexuálnom správaní?
 5. Uchýlil si sa k sexu, aby si unikol, utíšil strach, alebo pretože si nedokážeš poradiť?
 6. Cítiš potom pocit viny, výčitky svedomia, alebo depresie?
 7. Stala sa tvoja honba za sexom viac a viac nutkavá?
 8. Zasahuje to do vzťahu s tvojím partnerom?
 9. Musíš sa uchyľovať k predstavám a spomienkam počas sexu?
 10. Cítiš neodoľatelný impulz, keď druhá strana flirtuje alebo ponúka sex.
 11. Zvykneš striedať jeden vzťah za druhým?
 12. Máš dojem, že „správny vzťah“ by ti pomohol zastaviť tvoju žiadostivosť, masturbáciu alebo promiskuitu?
 13. Máš zničujúcu potrebu – zúfalú sexuálnu alebo emočnú potrebu býť s niekym?
 14. Robí ťa honba za sexom ľahostajným k sebe, k blahu tvojej rodiny, alebo ostatných?
 15. Poklesla tvoja efektívnosť a koncentrácia, keď sa sex stal nutkavý?
 16. Strácaš kvôli nemu pracovný čas?
 17. Dostávaš sa do nižšej spoločnosti pri honbe za sexom?
 18. Chceš čím skôr po sexe odísť od partnera?
 19. Hoci ti tvoj parner v sexuálnej oblasti vyhovuje, stále masturbuješ alebo máš sex s ďalšími ľuďmi?
 20. Bol si už trestaný za sexuálny priestupok?